110% ગેરેન્ટી જૂનમાં જૂની 15 MM ની પથરી પણ 3 દિવસમાં ભુક્કો થઈ બહાર, જીવો ત્યાં સુધી નહીં થાય આ રોગ

110% ગેરેન્ટી જૂનમાં જૂની 15 MM ની પથરી પણ 3 દિવસમાં ભુક્કો થઈ બહાર, જીવો ત્યાં સુધી નહીં થાય આ રોગ

પથરીની સમસ્યા આજકાલ સામાન્ય બની ગઈ છે. પહેલા પથરીના દર્દી ક્યારેક જોવા મળતા હતા. આજકાલ દરેક બીજા વ્યક્તિને પથરીની બીમારી હોય છે. પથરી એક એવી બીમારી છે જેમા રોગીને અસહનીય પીડા સહન કરવી પડે છે. સામાન્ય રીતે પથરી દરેક ઉમરના લોકોને થઈ શકે છે. પણ છતા પણ આ બીમારી મહિલાઓ કરતા પુરૂષોમા વધુ જોવા મળે છે. આજે અમે તમને પથરીના ઘરેલુ ઉપચાર વિશે જણાવીશું.

સરગવાનું શાક ખાવાથી કિડનીની પથરી તૂટીને બહાર નીકળી જાય છે. લીંબુના રસમાં સિંધવ મેળવી કેટલાક દિવસ સુધી નિયમિત પીવાથી પથરી ઓગળી જાય છે. બીજોરા લીંબુનો રસ સિંધવ મેળવી દિવસમાં ચારેક વખત પીવાથી પથરી તૂટીને બહાર નીકળી આવે છે. પાકેલા જાંબુ ખાવાથી પથરી રોગમાં આરામ મળે છે

આશરે 100 ગ્રામ જવને અધકચરા ખાંડી, બે ગ્લાસ જેટલા પાણીમાં ચાર પાંચ ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવું. ઠંડુ પડે ત્યારે એને ગાળીને પી જવું. એને બાર્લી વોટર કહે છે. આ બાર્લી વોટર સવાર-સાંજ તાજું બનાવીને પીવાથી થોડા દિવસમાં મૂત્ર માર્ગની પથરીમાં રાહત થાય છે. મૂત્રવરોધ, મૂત્રકર્ષ, મૂત્રદાહ અને મૂત્રમાં થતો રક્તસ્ત્રાવ મટે છે. તૃષા, ઉલટી, ઝાડા, ગેસ વગેરેમાં ફાયદો થાય છે.

કોળાનો રસ હિંગ અને જવખાર મેળવી પીવો પથરી પર ગુણકારી છે. 1 ચમચી અશ્વગંધા પાઉડર તાજી મોળી છાસ સાથે નિયમિત સવાર, બપોર, સાંજ લેવો. સકરટેટી કે ચીભડાંનાં બીની મીંજને પાણીમાં પીસી, ગાળીને પીવાથી પથરી મટે છે. પથરીના રોગીઓએ ટામેટાનું સેવન ના કરવું જોઈએ.

આમળાનું ચૂરણ મૂળા સાથે ખાવાથી મૂત્રાશયની પથરીમાં લાભ થાય છે. એક દિવસમાં ઓછામાં ઓછુ બે થી ત્રણ લીટર પાણી પીવું જોઈએ. કેરીના પાનને છાયડામાં સુકવીને એકદમ ઝીણા વાટી લો અને આઠ ગ્રામ માત્રામાં રોજ પાણી સાથે લો. આનાથી પત્રીમાં આરામ મળે છે. મૂળાનાં 40 ગ્રામ બીને 250 મિ.લિ. પાણીમાં ઉકાળી અર્ધું પાણી બાકી રહે ત્યારે પીવાથી પથરી મટે છે.

નાના અને મોટા બંને જાતના ગોખરુ, પાષાણભેદ, સાગનાબીજ, કાકડીની મીંજ, સાટોટીના મૂળ, ભોંયરીંગણીના મૂળ અને ગળો દરેક સો-સો ગ્રામ અધકચરા ખાંડી, તેમાંથી બે ચમચી ભૂકો બે ગ્લાસ પાણીમાં એક કપ બાકી રહે ત્યાં સુધી ઉકાળી, ગાળીને ઠંડુ કરી પીવાથી મૂત્રમાર્ગની પથરી તેમજ મૂત્રમાર્ગ અને કીડનીના રોગો મટે છે.

GujaratPress

Leave a Reply

Your email address will not be published.